#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Uwagi do drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027

15/09/2021 | Stanowiska

Warszawa, 15 września 2021 r.

Jako czołowe krajowe organizacje rolnicze zrzeszające producentów i hodowców chcemy zgłosić poniższe uwagi i proponowane zmiany do drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027.

Dodatkowe uwagi bez numeru interwencji:

1.W interwencji dot. cappingu proponujemy doprecyzować, aby kwota redukcji dopłaty była pomniejszona o następujące koszty związane z pracownikami i utrzymaniem miejsc pracy:

– Koszty wynagrodzenia i wszelkie jego pochodne, w tym składki chorobowe

– Koszty medycyna pracy – obowiązkowe badania lekarskie wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarne

– Koszty doposażenia stanowisk pracy

– Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

– Koszty szkoleń BHP oraz szkoleń zwiększających kompetencje twarde i miękkie pracowników

– Koszty uzyskania uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, np. na obsługę wózków widłowych, uprawnień energetycznych itp

– Koszty pakietów medycznych dla pracowników

– Koszty szczepień profilaktycznych

– Koszty zakupu, prania i naprawy odzieży roboczej

– Koszty posiłków regeneracyjnych

– Koszty hoteli i noclegów dla pracowników

– Koszty transportu do pracy

– Koszty wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników 

  1. Poprawa struktury agrarnej

Fundusze Europejskiego Zielonego Ładu powinny zostać wykorzystane do poprawy krajowej struktury agrarnej. Proponujemy rozszerzyć pakiet działań w ramach wspierania dochodów gospodarstw rolnych o kierunkową zmianę struktury agrarnej, powiązanej z powiększaniem powierzchni gospodarstw oraz o poprawę wydajności produkcji.

  1. Wsparcie dostępu do nowych technologii dla większych gospodarstw

Duże gospodarstwa (najbardziej predystynowane do absorbowania nowych technologii, innowacji i walki konkurencyjnej) zostały wyeliminowane ze wsparcia PROW. Wnioskujemy uwzględnienie w Planie Strategicznym roli dużych gospodarstw w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju, zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Badania naukowe wykazały, że przy wyższym poziomie intensywności produkcji obciążenie jednostki produkcji gazami cieplarnianymi jest niższe.

4.Wsparcie do 300 ha w gospodarstwie.

Wspierane są małe gospodarstwa, często o charakterze socjalnym, a nie towarowym. Proponowany sposób działania wskazuje, że celowym zamierzeniem jest dążenie do utrwalania rozdrobnionej struktury polskiego rolnictwa. Jako Federacja jesteśmy zdania, że wsparcie powinno być dostępne również dla większych gospodarstw o potencjale rozwojowym i proponujemy, aby wsparcie dotyczyło 300 ha w każdym gospodarstwie.

  1. Ograniczenie produkcji rolniczej

Ograniczenie produkcji rolniczej w Unii Europejskiej nie jest remedium na zagrożenia środowiskowe i klimatyczne, gdyż nie stanowią one rozwiązań w skali globalnej. Przeniesienie produkcji z UE do innych rejonów, o technologiach nieuwzgledniających wymagań środowiskowych, może spowodować pogorszenie wpływu na klimat w skali globalnej.

  1. Ograniczenie zużycia antybiotyków

Podniesienie opłacalności produkcji zwierząt można uzyskać poprzez wprowadzenie zdrowotnych programów profilaktycznych dla stad trzody chlewnej, co spowoduje zmniejszenie upadków macior, śmiertelności zarodków w okresie ciąży i upadków prosiąt przed odsadzeniem. Poprawa zdrowia zwierząt prowadzi do zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia zjawiska oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W Planie Strategicznym nie założono wsparcia dla zdrowotnych programów profilaktycznych zwierząt.

Ignacy Zaremba

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Piotr Kulikowski

Prezes Zarządu
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
„Ekologiczne” nieścisłości

„Ekologiczne” nieścisłości

Czas zająć stanowiskoCzas zająć stanowiskoCzas zająć stanowiskoWarszawa, 24 sierpnia 2022 r.W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej publikacji promujących tzw. ekologiczne produkty. Niestety, nawet te sygnowane podpisami autorytetów naukowych nie są wolne od...

read more
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

©2022 by #HodowcyRazem

DESIGNED BY: