#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Uwagi do drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027

15/09/2021 | Stanowiska

Warszawa, 15 września 2021 r.

Jako czołowe krajowe organizacje rolnicze zrzeszające producentów i hodowców chcemy zgłosić poniższe uwagi i proponowane zmiany do drugiej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023- 2027.

Dodatkowe uwagi bez numeru interwencji:

1.W interwencji dot. cappingu proponujemy doprecyzować, aby kwota redukcji dopłaty była pomniejszona o następujące koszty związane z pracownikami i utrzymaniem miejsc pracy:

– Koszty wynagrodzenia i wszelkie jego pochodne, w tym składki chorobowe

– Koszty medycyna pracy – obowiązkowe badania lekarskie wstępne, kontrolne, okresowe i sanitarne

– Koszty doposażenia stanowisk pracy

– Koszty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

– Koszty szkoleń BHP oraz szkoleń zwiększających kompetencje twarde i miękkie pracowników

– Koszty uzyskania uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, np. na obsługę wózków widłowych, uprawnień energetycznych itp

– Koszty pakietów medycznych dla pracowników

– Koszty szczepień profilaktycznych

– Koszty zakupu, prania i naprawy odzieży roboczej

– Koszty posiłków regeneracyjnych

– Koszty hoteli i noclegów dla pracowników

– Koszty transportu do pracy

– Koszty wsparcia psychologicznego i prawnego dla pracowników 

  1. Poprawa struktury agrarnej

Fundusze Europejskiego Zielonego Ładu powinny zostać wykorzystane do poprawy krajowej struktury agrarnej. Proponujemy rozszerzyć pakiet działań w ramach wspierania dochodów gospodarstw rolnych o kierunkową zmianę struktury agrarnej, powiązanej z powiększaniem powierzchni gospodarstw oraz o poprawę wydajności produkcji.

  1. Wsparcie dostępu do nowych technologii dla większych gospodarstw

Duże gospodarstwa (najbardziej predystynowane do absorbowania nowych technologii, innowacji i walki konkurencyjnej) zostały wyeliminowane ze wsparcia PROW. Wnioskujemy uwzględnienie w Planie Strategicznym roli dużych gospodarstw w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju, zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Badania naukowe wykazały, że przy wyższym poziomie intensywności produkcji obciążenie jednostki produkcji gazami cieplarnianymi jest niższe.

4.Wsparcie do 300 ha w gospodarstwie.

Wspierane są małe gospodarstwa, często o charakterze socjalnym, a nie towarowym. Proponowany sposób działania wskazuje, że celowym zamierzeniem jest dążenie do utrwalania rozdrobnionej struktury polskiego rolnictwa. Jako Federacja jesteśmy zdania, że wsparcie powinno być dostępne również dla większych gospodarstw o potencjale rozwojowym i proponujemy, aby wsparcie dotyczyło 300 ha w każdym gospodarstwie.

  1. Ograniczenie produkcji rolniczej

Ograniczenie produkcji rolniczej w Unii Europejskiej nie jest remedium na zagrożenia środowiskowe i klimatyczne, gdyż nie stanowią one rozwiązań w skali globalnej. Przeniesienie produkcji z UE do innych rejonów, o technologiach nieuwzgledniających wymagań środowiskowych, może spowodować pogorszenie wpływu na klimat w skali globalnej.

  1. Ograniczenie zużycia antybiotyków

Podniesienie opłacalności produkcji zwierząt można uzyskać poprzez wprowadzenie zdrowotnych programów profilaktycznych dla stad trzody chlewnej, co spowoduje zmniejszenie upadków macior, śmiertelności zarodków w okresie ciąży i upadków prosiąt przed odsadzeniem. Poprawa zdrowia zwierząt prowadzi do zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia zjawiska oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W Planie Strategicznym nie założono wsparcia dla zdrowotnych programów profilaktycznych zwierząt.

Ignacy Zaremba

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Piotr Kulikowski

Prezes Zarządu
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI