#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Pismo do premiera Kowalczyka – stanowisko #HodowcyRazem

15/02/2022 | Stanowiska

Stanowisko #HodowcyRazem odnośnie wytycznych zawartych w projekcie w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich

Warszawa, 14 lutego 2022 r.

Szanowny Pan
Henryk Kowalczyk
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Premierze,

przedstawiciele organizacji rolniczych działających w inicjatywie #HodowcyRazem w odpowiedzi na pismo Znak sprawy: BF.pr.0221.1.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przestawionego przez Komisję Europejską projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich po zapoznaniu się z treścią ww. dokumentu zgłaszają następujące uwagi.

Proponujemy, aby w projekcie wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich zachować zmodyfikowane odstępstwo (147) aktualnych Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 OJ C 204, 1.7.2014, p. 1–97 modyfikują punkt (154) opiniowanych nowych wytycznych nadając mu poniższe brzmienie:

(154) Na zasadzie odstępstwa od pkt 151 lit. c) pomoc można przyznać na zakup zwierząt:

a) należących do ras zagrożonych zgodnie z definicją w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/101252 w wyniku podjęcia zobowiązań, o których mowa w pkt 208.
b) hodowlanych w celu poprawy jakości genetycznej stada, pod warunkiem że spełnia ono następujące warunki:

  1.  pomoc może być przyznawana wyłącznie na zakup zwierząt hodowlanych w celu poprawy jakości genetycznej stad bydła, owiec, kóz i świń;
  2.  do pomocy kwalifikują się tylko inwestycje, których celem jest poprawa jakości genetycznej stada poprzez zakup wysokiej jakości zwierząt hodowlanych – samców, jak i samic – zarejestrowanych w księgach lub rejestrach hodowlanych; w przypadku zastępowania istniejącego stada hodowlanego pomoc może zostać przyznana na zastąpienie zwierząt, które nie są zarejestrowane w księgach lub rejestrach hodowlanych oraz na zastąpienie zwierząt, które są zarejestrowane w księgach lub rejestrach hodowlanych, ale nie gwarantują optymalnego potencjału hodowlanego;
  3. do otrzymania pomocy kwalifikują się jedynie aktywni zawodowo rolnicy;
  4. należy kupować wyłącznie zwierzęta, które przez określony czas gwarantują optymalny potencjał hodowlany; w tym celu samice należy kupować wyłącznie przed urodzeniem przez nie pierwszego miotu;
  5. zakupione zwierzęta należy trzymać w stadzie przez co najmniej trzy lata.

Utrzymanie możliwości przyznawania pomocy na zakup zwierząt hodowlanych o znanej, lepszej wartości genetycznej, potwierdzonej świadectwem zootechnicznym w celu poprawy jakości genetycznej stada jest jednym z podstawowych działań w ramach poprawy jakości produktów zwierzęcych. Przykładem jest wykorzystanie w stadzie wyselekcjonowanych zwierząt bez wad genetycznych (np. RYR1T), co wpływa korzystnie na parametry fizykochemiczne mięsa, które są pozytywnie odbierane przez konsumentów.

Jednocześnie wymiana zwierząt na te o wyższej jakości genetycznej przyczynia się do zmniejszenia kosztów produkcji poprzez lepsze wykorzystanie paszy i mniejszą liczbę zwierząt potrzebnych do uzyskania określonej wielkości produkcji. W najbliższym okresie programowania niezbędne będzie podejmowanie działań przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, a wymiana genetyki w stadzie podstawowym pozwoli przyspieszyć te procesy. Takie podejście pomogłoby także wizerunkowo produkcji zwierzęcej, wskazując, że rolnicy podejmując odpowiednie, kompleksowe działania nie tylko dostarczają wysokiej jakości produkty, ale jednocześnie chronią środowisko naturalne i klimat.

Z poważaniem
Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Leszek Hądzlik

Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI