#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Uwagi do przestawionego przez Komisję Europejską projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich

7/06/2022 | Stanowiska

Warszawa, 7 czerwca 2022 r.

Szanowny Pan
Janusz Wojciechowski
Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Komisarzu!

Przedstawiciele organizacji  rolniczych działających w inicjatywie #HodowcyRazem zwracają się do Pana o wsparcie dla zgłoszonych przez nas uwag do przestawionego   przez Komisję Europejską projektu wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich.

Proponujemy, aby  w projekcie wytycznych w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich zachować zmodyfikowane odstępstwo (147) aktualnych Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 OJ C 204, 1.7.2014, p. 1–97  modyfikują punkt (154) opiniowanych nowych wytycznych nadając mu poniższe brzmienie:

(154) Na zasadzie odstępstwa od pkt 151 lit. c) pomoc można przyznać na zakup zwierząt:
a) należących do ras zagrożonych zgodnie z definicją w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/101252 w wyniku podjęcia zobowiązań, o których mowa w pkt 208.
b) hodowlanych w celu poprawy jakości genetycznej stada, pod warunkiem że spełnia ono następujące warunki:

(i) pomoc może być przyznawana wyłącznie na zakup zwierząt hodowlanych w celu poprawy jakości genetycznej stad bydła, owiec,  kóz,  i świń ;
(ii) do pomocy kwalifikują się tylko inwestycje, których celem jest poprawa jakości genetycznej stada poprzez zakup wysokiej jakości zwierząt hodowlanych – samców, jak i samic – zarejestrowanych w księgach lub rejestrach hodowlanych; w przypadku zastępowania istniejącego stada hodowlanego pomoc może zostać przyznana  na zastąpienie zwierząt, które nie są zarejestrowane w księgach lub rejestrach hodowlanych oraz na zastąpienie zwierząt, które są zarejestrowane w księgach lub rejestrach  hodowlanych, ale nie  gwarantują optymalnego potencjału hodowlanego;
(iii) do otrzymania pomocy kwalifikują się jedynie aktywni zawodowo rolnicy;
(iv) należy kupować wyłącznie zwierzęta, które przez określony czas gwarantują optymalny potencjał hodowlany; w tym celu samice należy kupować wyłącznie przed urodzeniem przez nie pierwszego miotu;
(v) zakupione zwierzęta należy trzymać w stadzie przez co najmniej cztery lata

Utrzymanie możliwości przyznawania pomocy na zakup zwierząt hodowlanych o znanej, lepszej wartości genetycznej, potwierdzonej świadectwem zootechnicznym w celu poprawy jakości genetycznej stada jest jednym  z podstawowych działań w  ramach poprawy jakości produktów zwierzęcych. Przykładem jest wykorzystanie w stadzie wyselekcjonowanych  zwierząt bez wad genetycznych (np. RYR1T), co  wpływa korzystnie na  parametry fizykochemiczne mięsa, które są pozytywnie odbierane przez konsumentów.

Jednocześnie  wymiana zwierząt na te o wyższej jakości genetycznej przyczynia się do  zmniejszenia kosztów produkcji poprzez lepsze wykorzystanie paszy i  mniejszą liczbę zwierząt potrzebnych  do uzyskania określonej wielkości  produkcji. W najbliższym okresie programowania niezbędne będzie podejmowanie działań  przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, a wymiana genetyki w stadzie podstawowym pozwoli przyspieszyć te procesy.

Takie podejście pomogłoby także wizerunkowo produkcji zwierzęcej, wskazując, że rolnicy podejmując odpowiednie, kompleksowe  działania nie tylko dostarczają wysokiej jakości produkty, ale jednoczenie chronią środowisko naturalne i klimat.

Dodatkowo, w nawiązaniu do rozmów podczas spotkania z organizacjami branżowymi, zwracamy się z prośbą o zarekomendowanie włączenia do Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wsparcia dotyczącego bioasekuracji w sektorze drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków. Wsparcie mogłoby być udzielane na wzór dopłat do wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne związane z ASF. Właściwe zabezpieczenie obiektów produkcyjnych oraz surowe przestrzeganie wszystkich procedur bioasekuracyjnych stanowi podstawową ochronę przed wniknięciem choroby. Dla wielu hodowców drobiu wyasygnowanie dodatkowych środków inwestycyjnych na najnowsze rozwiązania technologiczne dot. bioasekuracji, w szczególności, gdy sektor drobiarski został bardzo mocno dotknięty skutkami pandemii koronawirusa oraz grypą ptaków, nie jest możliwe. Wprowadzenie wsparcia finansowego służącego zabezpieczeniu hodowli na jak najwyższym poziomie z całą pewnością zwróci się w postaci mniejszej ilości ognisk a tym samym niższych wydatków budżetowych poniesionych na zwalczanie chorób.

 

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny
Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI