#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

P

O

L

I

T

Y

K

A

 

P

R

Y

W

A

T

N

O

Ś

C

I

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE #HodowcyRazem niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez #HodowcyRazem Pani/Pana danych osobowych.

Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest #HodowcyRazem mający siedzibę w Warszawie (00-682 Warszawa) przy ul. Hożej 66/68.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: #HodowcyRazem przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.

Ochrona danych osobowych: Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez #HodowcyRazem podlegają ochronie. co oznacza, że dane osobowe nie są wykorzystywane w innych celach niż podanych pk. II powyżej.

Źródło pozyskiwania danych osobowych: W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, #HodowcyRazem informuje, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje o podmiotach gospodarki narodowej i o osobach fizycznych.

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności statutowej #HodowcyRazem, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych z zachowaniem tajemnicy, które polega na ich wykorzystaniu do opracowań, zestawień i analiz.

Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez #HodowcyRazem, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: kontakt@hodowcyrazem.pl.

#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI