#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych

18/10/2023 | Stanowiska

Warszawa, 17 października 2023 r.

Szanowny Pan
Robert Telus
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotyczy: Projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie.

Sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem reprezentujący osiem największych organizacji zrzeszających hodowców wyrażają poparcie dla opracowanych przez Polską Federację Rolną propozycji kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie.

Propozycja procentowej wagi kryteriów wyboru ofert w przetargu pisemnym na Ośrodki Produkcji Rolniczej:

 • Wysokość czynszu – waga 40%
 • Doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju produkcji rolniczej (np. co najmniej 5 lat) i zdolności zawodowe –waga 28 % w tym:

– 10% za doświadczenie w produkcji roślinnej

– 18 % za doświadczenie w produkcji zwierzęcej

 • Zdolności techniczne – waga 15 %
 • Wielkość zatrudnienia, ilość domowników pracujących w rolnictwie i ilość zawartych umów o pracę w ostatnich 5 latach – 11%
 • Współpraca z uczelniami, szkołami rolniczymi, grupami producenckimi, grupami operacyjnymi EPI, instytutami badawczymi i innymi jednostkami naukowymi w okresie 5 lat poprzedzających dzień przetargu – 3 %
 • Uzyskane certyfikaty, znaki jakości, nagrody, wyróżnienia itd. w okresie 5 lat poprzedzających dzień przetargu – 3 %

Zwracamy uwagę na proponowane zwiększenie wagi w pkt. 2 do  28  % ze względu na szczególnie ważne przy produkcji zwierzęcej utrzymanie ciągłości produkcji i związanych z nią miejsc pracy w danym Ośrodku Produkcji Rolniczej.

W załączniku przekazujemy szczegółowy opis poszczególnych kryteriów wyboru ofert będący integralną częścią stanowiska.

 

Z poważaniem,

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Polskiej Federacji Rolnej

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

ZAŁĄCZNIK- SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT

Ad. kryterium nr 2 – Doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaj produkcji rolniczej i zdolności zawodowe

PROPOZYCJA OPISU KRYTERIUM DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU DANEGO RODZAJU PRODUKCJI ROLNICZEJ I ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH

 • kryterium powinno dotyczyć rodzaju działalności rolniczej, jaka ma być prowadzona w danym OPR (np. produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, w tym np. z rozróżnieniem na poszczególne rodzaje działalności w zakresie chowu zwierząt w zależności od gatunków (bydło mleczne, bydło mięsne, hodowla lub chów trzody chlewnej, hodowla drobiu, etc.). Analogicznie, w odniesieniu do produkcji roślinnej, w rozróżnieniu na poszczególne rodzaje gatunków upraw rolnych, gdy wg wiedzy rolniczej wymagają one w danym przypadku szczególnej wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji (np. uprawy sadownicze, uprawa warzyw, uprawa zbóż, etc.);
 • popieramy uszczegółowienie kryterium poprzez wprowadzenie okresu wymaganego doświadczenia minimum 5 lat, dodatkowo proponujemy zwiększenie w/w okresu doświadczenia w prowadzeniu danego rodzaju działalności do ostatnich 10 lat – w okresie przed złożeniem oferty;
 • proponujemy wprowadzenie wymogu udokumentowania posiadania ustalonego okresu doświadczenia w zakresie prowadzeniu danego rodzaju produkcji rolniczej odpowiednimi dokumentami, właściwymi dla danego rodzaju działalności, w tym poprzez wprowadzenie alternatywnych dokumentów, z zastrzeżeniem prawa KOWR do żądania wyjaśnień uzupełniających, np.: decyzje ARiMR o przyznaniu dopłat, w tym związane z danym rodzajem działalności roślinnej lub zwierzęcej, wyciągi z właściwych rejestrów prowadzonych w związku z daną produkcja, np. System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) prowadzony przez ARiMR, rejestrwytwórców biogazu rolniczego prowadzony przez Dyrektora Generalnego KOWR, zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów, protokoły kontroli dobrostanu zwierząt za okres np. ostatnich 2-3 lat, faktury potwierdzające ilość wyprodukowanego mleka, sprzedaży zbóż, sprzedażnego żywca lub materiału hodowlanego, zawarte umowy kontraktacyjne na wyprodukowanie i sprzedaż surowców rolnych, potwierdzone dokumentem sprzedaży, informacja o liczbie pracowników zatrudnionych w okresie ostatnich 5 lat wraz z wykazem ich stanowisk pracy związanych z produkcją rolną.
 • z uwagi na różny status prawny potencjalnych oferentów (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna w postaci np. osoby prawnej, jak spółka, spółdzielnia, stowarzyszenie, etc.), konieczne jest odrębne opisanie wymogów danego kryterium zdolności zawodowych w stosunku do osób fizycznych i do osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność do czynności prawnych, dopuszczonych do przetargu na OPR. W odniesieniu do osoby fizycznej, przymiot zdolności zawodowych może wykazywać sam oferent. Natomiast w odniesieniu do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, kryterium zdolności zawodowych będzie mogło być wykazane poprzez wskazanie na posiadanie odpowiednich zdolności zawodowych przez pracowników, zleceniobiorców, specjalistów współpracujących z oferentem w ramach własnej działalności gospodarczej np. na przestrzeni ostatnich 3-5 lat poprzedzających ogłoszenie przetargu.
 • zdolności zawodowe powinny być doprecyzowane poprzez odniesienie do konkretnego rodzaju działalności rolnej, jaka ma być prowadzona w danym OPR, w szczególności jako działalność zasadnicza (produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, biogazownie).
 • kryterium to powinno być zabezpieczone wykazaniem przez oferenta posiadania na dzień złożenia oferty ważnych i wiążących, co najmniej na czas związania ofertą, umów o pracę lub umów cywilnoprawnych z określonymi specjalistami w danej dziedzinie oraz/lub dokumentami potwierdzającymi określone zdolności zawodowe, kwalifikacje danego oferenta będącego osobą fizyczną.
 • należy wskazać również listę wymaganych najważniejszych specjalizacji związanych bezpośrednio z danym rodzajem działalności podstawowej OPR, ale także związanych pośrednio z danym rodzajem działalności, a mających znaczenie dla sprawnej, w tym administracyjnej, obsługi danego OPR, np. specjalista z zakresu kadr i płac, obsługa księgowo-rachunkowa, specjalista BHP, obsługa informatyczna – w tym poprzez wykazanie spełnienia tego wymogu poprzez załączone do oferty umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z danymi specjalistami, wiążące na dzień złożenia oferty i co najmniej na cały okres związania ofertą.

Ad. kryterium nr 3 -Zdolności techniczne

USZCZEGÓŁOWIONA PROPOZYCJA OPISU KRYTERIUM POSIADANIA ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH:

 • proponujemy w opisie przedmiotowego kryterium wskazać wykaz maszyn lub/i urządzeń rolniczych niezbędnych do danego rodzaju produkcji rolnej, dla której wyodrębniono OPR, w tym z uwzględnieniem parametrów właściwych dla wielkości danego OPR, przy założeniu, iż najwyższą liczbę punktów zdobędzie oferent, który wykaże się prawem do dysponowaniem największą liczbą maszyn lub urządzeń objętych wykazem.
 • oferent powinien dla wykazania spełnienia analizowanego kryterium, wykazać się tytułem prawnym do danej maszyny lub urządzenia (np. poprzez załączenie do oferty uwierzytelnionej kopii umowy), w tym w postaci prawa własności, dzierżawy, leasingu, a także umów z podwykonawcami usług mechanizacyjnych danego rodzaju – w każdym wypadku wskazany tytuł prawny powinien dawać oferentowi prawo władania daną maszyną lub urządzeniem na okres co najmniej pierwszych 3 lat obowiązywania umowy dzierżawy OPR.

Ad. Kryterium nr 4 – Wielkość zatrudnienia, liczba  domowników pracujących w rolnictwie i liczba  zawartych umów o pracę w ostatnich 5 latach

USZCZEGÓŁOWIONA PROPOZYCJA OPISU KRYTERIUM WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA, LICZBY DOMOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE I LICZBY ZAWARTYCH UMÓW O PRACĘ

 • liczba domowników pracujących w gospodarstwie poświadczona zostanie przez odpowiednie dokumenty KRUS
 • wielkość zatrudnienia i liczba zawartych umów o pracę zostanie poświadczona przez dokumenty ZUS

Ad. kryterium nr 5 – Współpraca z uczelniami, szkołami rolniczymi, grupami producenckimi, grupami operacyjnymi EPI, instytutami badawczymi i innymi jednostkami naukowymi w okresie 5  lat poprzedzających dzień przetargu

USZCZEGÓŁOWIONA PROPOZYCJA OPISU KRYTERIUM WSPÓPRACY Z UCZELNIAMI I SZKOŁAMI ROLNICZYMI

Proponujemy określenie przedmiotowego kryterium w sposób opisowy, poprzez wskazanie rodzajów współpracy z uczelniami i szkołami rolniczymi oraz przez wskazanie przykładowych umów / kooperacji z w/w jednostkami.

Proponujemy, aby w kryterium tym uwzględniana była współpraca z uczelniami i szkołami rolniczymi w Polsce, jak i za granicą, z terenu UE.

Współpraca może polegać na organizowaniu praktyk, stypendiów – dla uczniów lub studentów przez danego oferenta, a także na różnego rodzaju współpracy badawczej lub w zakresie prac rozwojowych, w tym udział we wspólnych projektach – w każdym przypadku z zakresu rolnictwa lub z zakresu związanego bezpośrednio z rolnictwem, np. nowoczesne technologie w rolnictwie.

Kryterium powinno odnosić się do umów, które dany oferent posiadał zawarte lub posiada zawarte z okresu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty.

Kryterium powinno promować ilość zawartych umów lub innych dokumentów potwierdzających opisany powyżej zakresu współpracy.

Dla wykazania współpracy wskazanej przez oferenta, oferent powinien do oferty załączyć umowy z uczelniami lub szkołami rolniczymi,  w tym w zakresie organizowania praktyk, należy wykazać liczbę praktykantów, stypendystów przeszkolonych w gospodarstwie oferenta w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających złożenie oferty.

Przykładowo, jako możliwe rodzaje współpracy, na które może wskazywać oferent za okres 5 lat poprzedzających złożenie oferty, to:

 • praktyki uczniowskie i studenckie dla uczniów szkół rolniczych i uniwersytetów (umowy o praktykę), w tym z wykazaniem posiadania przez oferenta w swoim zespole osoby / osób z uprawnieniami instruktora praktycznej nauki zawodu, lub z kwalifikacjami pedagogicznymi;
 • prelekcje lub zajęcia na wybrane tematy prowadzone przez specjalistów lub reprezentantów danego oferenta albo przez samego oferenta, będącego osobą fizyczną na podstawie umów z uczelniami lub szkołami rolniczymi (dla wykazania powyższego, można poprosić o okazanie i załączenie do oferty zaświadczenia z danej uczelni lub szkoły rolniczej w powyższym zakresie);
 • realizacja projektów naukowych z uczelniami w Polsce jak i na terenie całej UE (dla wykazania możliwe jest załączenie umów lub zaświadczeń z danej uczelni);
 • umożliwienie przez oferenta dostępu do danych gospodarstwa w celu opracowania prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, etc. lub inżynierskich (dla wykazania powyższego możliwe byłoby przedstawienie oświadczenia oferenta ze wskazaniem tematyki prac magisterskich i okresów, w których współpraca w tym zakresie była prowadzona);
 • zatrudnienie młodocianych w celu wykonywania zawodu (zestawienie oferenta ze wskazaniem liczby zatrudnionych młodocianych pracowników w poszczególnych latach, za które składane jest oświadczenie);
 • międzynarodowe wizyty uczniów, studentów i naukowców z innych krajów w gospodarstwie (oświadczenie dzierżawcy i dokumentacja z wizyty)

Ad. kryterium nr 6 -Uzyskane certyfikaty, znaki jakości, nagrody, wyróżnienia itd. w okresie 3 lat poprzedzających dzień przetargu

USZCZEGÓŁOWIONA PROPOZYCJA OPISU KRYTERIUM UZYSKANYCH CERTYFIKATÓW, ZNAKÓW JAKOŚCI, ETC.

 • w nawiązaniu do dyskusji w czasie spotkania w KOWR proponujemy, aby certyfikaty, znaki jakości, wyróżnienia, nagrody uzyskane przez oferenta – istotne dla analizowanego kryterium, zostały zawężone do takich, które są uznane co najmniej w skali danego województwa i dotyczą zakresu danej działalności rolnej, związanej z tworzonym OPR.
 • kryterium to powinno dotyczyć zarówno certyfikatów, znaków jakości, nagród i wyróżnień przyznawanych w Polsce, jak i o znaczeniu międzynarodowym, w ramach UE.
 • dla analizowanego kryterium nie powinny mieć znaczenia (powinny zostać w ocenie oferty pominięte) odznaczenia, wyróżnienia, certyfikaty, nagrody etc. o znaczeniu wyłączenie lokalnym, np. gminnym, powiatowym, lub niezwiązane bezpośrednio z działalnością rolną.
 • jako przykładowe można wskazać jeden z najbardziej rozpoznawanych certyfikatów w rolnictwie – międzynarodowy certyfikat Global G.A.P. (https://www.globalgap.org/uk_en/);

do innych certyfikatów można zaliczyć również certyfikat stosowania praktyk rolnictwa regeneratywnego wg standardu Fundacji Terra Nostra, nadawany przez Bureau Veritas.

 • dla potwierdzenia posiadanych określonych odznaczeń, certyfikatów jakości, nagród, wyróżnień, atestów, do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzające ich otrzymanie.

 

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI