#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Stanowisko dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

12/02/2024 | Stanowiska

Warszawa, dnia 9 lutego 2024 r.

Szanowny Pan
Czesław Siekierski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowny Panie Ministrze,

W związku ze zbliżającym się kolejnym trilogiem w sprawie dokumentu Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla {SEC(2022) 423 final} – {SWD(2022) 377 final} – {SWD(2022) 378 final} zwracamy się z prośbą o wsparcie stanowiska Francji na forum Rady Europejskiej zgodnego ze stanowiskiem PE oraz KE.

Stanowisko Rady Europejskiej jest reprezentowane przez ministrów właściwych ds. środowiska i/lub klimatu co powoduje, że interesy rolników nie są wystarczająco mocno wspierane. Dlatego Pana osobiste zaangażowanie w tej sprawie jest kluczowe.

Zgodnie ze stanowiskiem Copa Cogeca, a przede wszystkim naszym zdaniem UE powinna zadbać o właściwe zaprojektowanie i wdrożenie wszystkich narzędzi, w tym regulacji, zachęcających rolników do działań mitygujących zmiany klimatyczne, pamiętając o zasadach sprawiedliwego udziału wszystkich aktorów łańcucha wartości sektora spożywczego.

W związku z tym, zakres stosowania niniejszego rozporządzenia powinien obejmować sekwestrację dwutlenku węgla m.in. w biomasie żywej, biomasie podziemnej (próchnicy), ściółce, martwym drewnie i węglu organicznym z gleby, ale także redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym redukcje związane z produktami pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem przypadków, gdy są one generowane poprzez redukcję jednostek hodowlanych (LSU). Należy tutaj zauważyć, że produkcja zwierzęca odpowiadając za ponad 60% wszystkich emisji z systemu żywnościowego UE, posiada wysoki potencjał do wdrożenia praktyk redukcyjnych, jednakże rolnicy potrzebują odpowiedniej zachęty, w szczególności w pierwszej fazie transformacji, gdzie mogą wystąpić straty w przychodach, które mogą być wypełnione m.in. generowaniem i zbyciem wysokiej jakości certyfikatów węglowych. Potencjał rynkowy wskazuje na wysoki popyt przedsiębiorstw do zakupu takich wiarygodnych i skwantyfikowanych naukowo certyfikatów węglowych.

Niestety obecnie w tym zakresie brak jest porozumienia w Radzie Europejskiej. RE na ten moment uważa, że należy wyłączyć z certyfikacji redukcję emisji w produkcji zwierzęcej.

Uważamy, że rolnicy którzy będą stosować praktyki obniżające emisję z produkcji zwierzęcej, w tym w szczególności metanu, powinni również mieć prawo do uzyskania z tego tytułu dodatkowych przychodów ze sprzedaży certyfikatów. Wsparcie dodatkowymi dochodami właśnie sektora produkcji zwierzęcej będzie szczególnie istotne i cenne w kontekście importu z Ukrainy, a także w związku z wysokimi kosztami koniecznej, sprawiedliwej transformacji branży producentów zwierząt, której hodowcy są świadomi.

W związku z tym wnosimy jak na wstępie.

Z poważaniem,

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Do wiadomości:

  1. Donald Tusk– Prezes Rady Ministrów
  2. Paulina Hennig- Kloska– Minister Środowiska i Klimatu

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Polskiej Federacji Rolnej

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI