#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

#HodowcyRazem

Czas zająć stanowisko

Stanowisko dot. poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt

16/04/2024 | Stanowiska

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Szanowny Pan
Dariusz Salamończyk
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP

W związku z konsultacjami publicznymi poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt (druk nr 260), poniżej przedstawiamy stanowisko inicjatywy 8 organizacji rolniczych #HodowcyRazem.

Pozytywnie ocenia się kierunek zmian w przepisach dotyczących czasowego odbierania zwierząt właścicielom. Szczególnie pozytywnym jest z punktu widzenia rolników i producentów bydła jest zapis, że w sytuacji niecierpiącej zwłoki zagrożenia życia zwierzęcia gospodarskiego może je odebrać powiatowy lekarz weterynarii, policjant lub strażnik gminny z wyłączeniem przedstawiciela organizacji społecznej. Jednak w uwagi  na specyfikę  wymogów dotyczących chowu i hodowli zwierząt gospodarskich  w niniejszej opinii wskazuje się na konieczność wykreślenia z tego przepisu także funkcjonariusza policji i strażnika gminnego oraz wprowadzenie przepisu, że czasowego, interwencyjnego odbioru zwierzęcia gospodarskiego może dokonać wyłącznie powiatowy lekarz weterynarii. Alternatywnie można doprecyzować ten przepis, że w przypadkach nieciepiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie u właściciela lub opiekuna zagraża życiu zwierzęcia, policjant lub strażnik gminny  w którego ocenie  zachodzi wymieniona okoliczność zabezpiecza zwierzę w miejscu jego ujawnienia do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii, który w przypadku potwierdzenia, iż zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki zagrożenia życia zwierzęcia  odbiera zwierzę i niezwłocznie, nie później niż w najbliższym dniu roboczym przekazuje je wójtowi ( burmistrzowi, prezydentowi miasta)  wraz z zawiadomieniem o dokonanym odbiorze

Wskazuje się także na potrzebę wprowadzenia zapisu, że zwierzę gospodarskie  może zostać umieszczone po czasowym odebraniu wyłącznie w innym gospodarstwie rolnym zarejestrowanym w systemie IRZplus prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.u. 1815 z 2023 r.). Powiatowy Inspektor Weterynarii powinien zapewnić możliwości przemieszczenia zwierząt z poszanowaniem zasad ochrony zdrowia zwierząt.

Pozytywnie ocenia się także zmiany  w kwestii obciążania kosztami czasowego odebrania zwierząt,  z wyraźnym podkreśleniem że kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranych zwierząt można obciążyć wyłącznie osoby prawomocnie skazane za znęcanie się nad tymi zwierzętami, a szczególnie  ważne jest tu wprowadzenie  rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jednakowych stawek utrzymania  dla czasowo odebranych zwierząt danego gatunku,  co ukróci  eskalowanie nieuzasadnionych kosztów  i różnicowanie ich w zależności od  „uznania” podmiotu przechowującego zwierzę.

Tu jednak wskazuje się, że  nowelizacja  pomimo  dobrego kierunku zmian proponuje nadmierne skomplikowanie przepisów dotyczących czasowego odbierania zwierząt, gdyż  właściwym  i ucinającym wszelkie nieporozumienia oraz nadinterpretacje przepisów byłoby całkowite wykreślenie  “upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej (…) z wykazu podmiotów uprawnionych do czasowego odebrania zwierzęcia także domowego. Jest bowiem wręcz niedopuszczalne w państwie prawa, aby w związku z powołaniem się na niewystarczające siły służb państwowych  – w tym przypadku państwowej inspekcji weterynaryjnej – wydawać część społeczeństwa – rolników – na opresyjne działanie podmiotów niepaństwowych. Przepis pozwalający na ingerencję przez organizacje społeczne  wobec osób posiadających zwierzęta w ich prawa i wolności, w które w odniesieniu do obywateli, którzy zwierząt nie posiadają ingerować mogą wyłącznie służby państwowe – jest przepisem dyskryminacyjnym, a więc  także niekonstytucyjnym. Trzeba wskazać, że praktycznie wszystkie problemy z wyegzekwowaniem zwrotu zwierząt, związane są nadmiernymi kosztami utrzymania czasowo odebranych zwierząt, które są praktycznie niemożliwe do weryfikacji. Problemy wynikające z badania odebranych zwierząt przez bezstronnych biegłych mają miejsce wyłącznie w sytuacjach kiedy odbioru zwierząt dokonują przedstawiciele organizacji społecznych – więc zamiast mnożyć przepisy w zakresie określania miejsca umieszczania zwierząt, najprościej a zarazem zgodnie ze standardami państwa prawa byłoby wykreślić przedstawicieli organizacji społecznych z wykazu podmiotów uprawnionych do odbierania zwierząt – i pozostawić ten obszar w gestii wyłącznej powiatowego lekarza weterynarii.

 

Z poważaniem,

Sygnatariusze #HodowcyRazem

Andrzej Kabat

Prezes Zarządu
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Polskiej Federacji Rolnej

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Dariusz Goszczyński

Prezes Zarządu
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Jerzy Wierzbicki

Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Paweł Podstawka

Przewodniczący
Krajowej Federacji Hodowców
Drobiu i Producentów Jaj

Leszek Hądzlik

Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

W

I

Ę

C

E

J

 
#HodowcyRazem to inicjatywa 8 największych organizacji zrzeszających krajowych hodowców, której celem jest wsparcie i opiniowanie planów w zakresie rozwoju rolnictwa.

► KIM JESTEŚMY

► NASZE DZIAŁANIA

► NAUKA I WIEDZA

► PRAWO

► VIDEO

► KONTAKT

POLITYKA PRYWATNOŚCI